Dasar Privasi Crown | Crown Equipment Sdn. Bhd

1. Pengenalan

1.1 Dasar Privasi ini menerangkan cara Crown Equipment Sdn Bhd (“Crown”) mengurus dataperibadi (seperti yang ditakrifkan dalam perenggan 2 di bawah) yang berada dalam simpanankami atau di bawah kawalan kami mengikut undang-undang dan peraturan perlindungan datayang berkenaan, termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709) dan perundangansubsidiarinya, perintah, warta, dsb ("PDPA”).

 

1.2 Dasar Privasi ini tidak mengambil alih atau menggantikan mana-mana persetujuan lain yanganda mungkin telah sediakan sebelum ini atau secara berasingan kepada kami berkenaandengan Data Peribadi anda, dan persetujuan anda terhadap Polisi Privasi ini adalah tambahankepada mana-mana hak lain yang kami ada di sisi undang-undang untuk mengumpul,menggunakan, memproses atau menzahirkan Data Peribadi anda.

 

 

2. Apakah Data Peribadi?

2.1 Menurut PDPA, “Data Peribadi” merujuk kepada sebarang maklumat berkenaan dengantransaksi komersial, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan individu, yangdikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat tersebut yang berada dalamsimpanan Crown dan termasuk sebarang data peribadi sensitif dan ekspresi pendapat tentangindividu tersebut.

 

2.2 Dalam hal ini, kami boleh mengumpul perkara berikut:

(a) nama anda, kad pengenalan, pasport atau nombor pengenalan lain, nombor telefon,alamat kediaman, alamat surat-menyurat, alamat e-mel anda;

(b) butiran lesen memandu pengalaman kerja dan butiran kelayakan lain;

(c) maklumat kewangan dan perbankan;

(d) gambar dan rakaman video;

(e) sebarang data peribadi lain yang diperlukan secara munasabah agar kami dapatmenyediakan perkhidmatan yang diminta oleh anda.

 

 

3. Bagaimana dan bila Crown mengumpul Data Peribadi?

3.1 Crown mengumpul data peribadi dalam pelbagai cara semasa menjalankan perniagaannya,termasuk:

(a) dalam perjanjian yang dibuat dengan pelanggan, pembekal, kontraktor dan kakitanganlain;

(b) apabila menyediakan peralatan dan perkhidmatan serta maklumat berkaitan kepadapelanggan, dan mentadbir akaun pelanggan;

(c) apabila melibatkan pembekal, kontraktor dan kakitangan lain;

(d) apabila menjawab soalan mengenai produk kami dan perniagaan kami;

(e) dengan berinteraksi dengan orang ramai melalui laman web, e-mel dan telefon kami;

(f) semasa menjalankan promosi perdagangan dan pertandingan; dan

(g) melalui pengawasan video keselamatan di tapak Crown;

(h) sebagaimana yang berkenaan, maklumat yang tersedia secara umum atau bolehdiakses secara umum;

 

3.2 Pada atau tidak lama selepas masa Crown mengumpul Data Peribadi, Crown akan mengambillangkah-langkah yang munasabah untuk memastikan orang itu sedar bahawa Crown telahmengumpul maklumat, tujuan pengumpulan, akibat utama (jika ada) jika maklumat itu tidakdikumpul, jenis organisasi (jika ada) yang mana Data Peribadi mungkin dizahirkan (termasukyang terletak di luar negara), sebarang undang-undang yang memerlukan Data Peribaditertentu dikumpul, dan hakikat bahawa Dasar Privasi ini mengandungi butiran mengenai akses,pembetulan dan aduan berkenaan Data Peribadi.

 

3.3 Data Peribadi yang dikumpul oleh Crown boleh disimpan dalam pelbagai format, termasukformat salinan cetak dan pada sistem komputer Crown. Jika Crown menerima Data Peribadiyang tidak diminta oleh Crown (maklumat yang tidak diminta) dan Crown menentukan bahawaCrown tidak boleh mengumpul maklumat tersebut di bawah PDPA, maka Crown akanmemusnahkan atau menyahkenal pasti Data Peribadi itu jika ia adalah sah dan munasabahuntuk berbuat demikian.

 

 

4. Bagaimanakah Crown menggunakan Data Peribadi?

4.1 Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan perniagaan kami, termasuktujuan berikut (“Tujuan”):

(a) menyediakan, mengekalkan dan menambah baik perkhidmatan yang disediakan olehCrown;

(b) untuk memahami keperluan dan pilihan anda;

(c) menjawab pertanyaan atau permintaan anda dan menyediakan perkhidmatanpelanggan;

(d) memadankan mana-mana Data Peribadi yang dipegang yang berkaitan dengan andauntuk sebarang tujuan yang disenaraikan di sini;

(e) mengesahkan identiti anda untuk tujuan menyediakan perkhidmatan kami kepadaanda;

(f) untuk mengurus dan membangunkan operasi perniagaan kami;

(g) untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang terpakai atau sebarang permintaandaripada mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau kawal selia yang berkaitan;

(h) menguatkuasakan kewajipan yang terhutang kepada kami;

(i) mendapatkan nasihat profesional, termasuk nasihat undang-undang;

(j) sebarang tujuan munasabah lain yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatanatau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang yang berkenaan; atau

(k) memenuhi sebarang tujuan yang berkaitan secara langsung atau bersampingandengan Tujuan di atas.

 

 

5. Penzahiran Data Peribadi

5.1 Crown menghormati privasi Data Peribadi dan kami akan mengambil langkah-langkah yangmunasabah untuk merahsiakannya.

 

5.2 Crown akan menzahirkan Data Peribadi kepada pihak ketiga jika perlu untuk tujuan utamamengumpul maklumat, atau untuk tujuan kedua yang berkaitan, jika penzahiran itu bolehdijangka dengan munasabah (cth. penzahiran kepada pelanggan untuk tujuan penghantaranperalatan yang dipesan daripada Crown, atau membenarkan Crown melaksanakankewajipannya di bawah perjanjian). Jika penzahiran sedemikian perlu, Crown akanmenghendaki pihak ketiga mengaku janji untuk memperlakukan Data Peribadi mengikutperundangan yang berkenaan.

 

5.3 Crown hanya akan menzahirkan Data Peribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan orangyang berkaitan dengannya jika penzahiran itu adalah:

(a) diperlukan untuk melindungi atau menguatkuasakan hak atau kepentingan undangundangCrown atau untuk mempertahankan sebarang tuntutan;

(b) Diperlukan untuk tujuan mencegah atau mengesan jenayah, atau untuk tujuanpenyiasatan;

(c) diperlukan untuk mencegah atau mengurangkan ancaman serius terhadap kesihatanatau keselamatan seseorang;

(d) dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang; atau

(e) dibenarkan oleh pengecualian lain dalam PDPA dan perundangan tempatan.

 

5.4 Dalam apa jua keadaan, Crown tidak akan menjual Data Peribadi tanpa kebenaran orang yangberkaitan dengannya. Crown boleh menzahirkan Data Peribadi kepada penerima di luar negaradan penzahiran tersebut akan dibuat menurut peruntukan PDPA;

 

 

6. Keselamatan maklumat

6.1 Crown akan mengambil semua langkah-langkah yang munasabah seperti yang diperlukan dibawah undang-undang, peraturan dan piawaian yang terpakai untuk memastikan semua DataPeribadi yang dipegang oleh Crown selamat daripada sebarang kehilangan, penyalahgunaan,pengubahsuaian, akses, penzahiran, pengubahan atau kemusnahan secara tidak sengaja atautidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, Crown tidak menjamin bahawa Data Peribadi tidakboleh diakses oleh orang yang tidak dibenarkan (cth. penggodam) atau bahawa penzahiranyang tidak dibenarkan tidak akan berlaku.

 

6.2 Sekiranya Data Peribadi anda dipindahkan, dipegang atau dikumpul oleh pihak ketiga yangdiberi kuasa oleh Crown, kami akan memastikan pihak ketiga tersebut akan memberikanjaminan yang sama dan mencukupi dalam melindungi Data Peribadi anda.

 

6.3 Crown akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memusnahkan ataumenyahkenal pasti Data Peribadi secara kekal jika ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan yangCrown diberi kuasa untuk menggunakannya.

 

 

7. Mengakses Data Peribadi

7.1 Seseorang boleh meminta untuk mengakses Data Peribadi tentang mereka yang dipegangoleh Crown. Permintaan sedemikian boleh dibuat dengan menghubungi Crown melalui butiranhubungan kami yang disediakan di bawah tajuk "Hubungi Crown" di bawah.

 

7.2 Crown akan memberikan seseorang akses kepada Data Peribadi mereka dalam tempoh masayang disediakan di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan, tertakluk kepadakeadaan permintaan itu.

 

7.3 Permintaan untuk mengakses Data Peribadi mungkin ditolak jika:

(a) menyediakan akses akan menzahirkan maklumat komersial sulit;

(b) menyediakan akses akan memberi kesan yang tidak munasabah ke atas privasi oranglain;

(c) menyediakan akses akan menimbulkan ancaman serius dan pasti kepada nyawa ataukesihatan mana-mana orang;

(d) menyediakan akses akan menjejaskan hak undang-undang Crown;

(e) akses sedemikian kepada Data Peribadi yang dikawal oleh undang-undang lain; atau

(f) terdapat alasan undang-undang lain di bawah PDPA untuk menolak permintaantersebut.

 

7.4 Sekiranya Crown menolak permintaan anda, Crown akan memberi anda notis bertulismengenai penolakan dan alasan penolakan kami dalam jangka masa yang munasabah.

 

7.5 Crown boleh mengenakan bayaran untuk kos munasabah yang ditanggung dalam memberikanakses kepada Data Peribadi individu. Kos tersebut mungkin seperti yang ditetapkan di bawahundang-undang dan peraturan yang berkenaan. Yuran (jika ada) akan dizahirkan sebelum iadikenakan.

 

 

8. Membetulkan Data Peribadi

8.1 Crown akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan ketepatan dankesempurnaan Data Peribadi yang kami pegang. Walau bagaimanapun, jika seseorangPage 4 of 5percaya bahawa mana-mana Data Peribadi yang kami pegang tentang mereka adalah tidaktepat atau lapuk, maka mereka harus menghubungi Crown melalui butiran hubungan kami yangdiberikan di bawah tajuk "Hubungi Crown" di bawah. Crown akan memproses permintaan andadalam tempoh masa dan cara yang munasabah mengikut PDPA. Sekiranya Crown menafikanpermintaan anda untuk pembetulan Crown akan memberikan anda notis bertulis tentangalasan kami untuk penolakan.

 

 

9. Maklumat tambahan mengenai Maklumat Kredit

9.1 Dasar Privasi ini juga terpakai berhubung dengan pengumpulan dan penggunaan maklumatkredit individu oleh Crown, berkaitan dengan kredit komersial yang diberikan melalui Crown.

 

9.2 Jenis maklumat kredit yang dikumpul dan digunakan oleh Crown untuk tujuan menilaipermohonan untuk kredit komersial biasanya termasuk:

(a) nama, alamat dan butiran hubungan lain pemegang akaun dan penjamin (kedua-duabakal dan terkini);

(b) maklumat akaun bank;

(c) butiran lesen memandu;

(d) maklumat kewangan;

(e) maklumat mengenai aset yang dipegang oleh seseorang individu.

 

9.3 Maklumat sedemikian dikumpul daripada individu yang berkaitan dan daripada badanpelaporan kredit, serta daripada maklumat yang tersedia secara umum. Crown menggunakanmaklumat yang dikumpul untuk membuat laporan penilaian kredit dalaman.

 

9.4 Crown menzahirkan maklumat kredit kepada badan pelaporan kredit:

(a) untuk mendapatkan laporan kredit daripada badan pelaporan kredit; dan

(b) untuk tujuan penyenaraian lalai terhadap individu tersebut.

 

9.5 Apabila membuat penyenaraian lalai, kami boleh melakukannya sendiri atau oleh ejen kami.

 

 

10. Google Analitis

10.1 Tapak web Crown juga menggunakan Google Analitis yang merupakan alat analitis web yangditawarkan oleh Google Inc. yang menjana statistik terperinci tentang trafik tapak web dansumber trafik. Crown menggunakan Google Analitis atas sebab statistik, mis. untuk mengukurbilangan pengguna yang telah mengklik pada maklumat produk tertentu. Analitis Googlemenggunakan Kuki untuk mendapatkan maklumat tentang penggunaan tapak web Crown andatermasuk alamat IP anda. Memandangkan alamat IP anda ialah elemen individu yangmembolehkan anda mengenal pasti, Crown telah melaksanakan kod khusus untuk memastikanalamat IP anda hanya akan dikumpulkan dalam bentuk yang dipendekkan dan tanpa nama.Oleh itu, Google tidak akan dapat mengenal pasti anda daripada alamat IP yang dikumpuldaripada anda semasa menggunakan tapak web ini. Maklumat yang dikumpul oleh Kuki iniakan dipindahkan ke Google Inc. di Amerika Syarikat.

 

10.2 Anda boleh menarik diri daripada Google Analitis dengan menggunakan pautan berikut: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB Kebanyakan penyemak imbas padamulanya ditetapkan untuk menerima Kuki. Walau bagaimanapun, anda mempunyai keupayaanuntuk mengubah suai penggunaan atau melumpuhkan Kuki jika anda mahu, secara amnyamelalui menukar tetapan penyemakan imbas perisian internet anda.

Nota: jika Kuki dilumpuhkan, ini mungkin bermakna anda mengalami kefungsian yangberkurangan atau anda mungkin dihalang daripada menggunakan elemen tapak web Crownsama sekali.

 

 

11. Penarikan balik persetujuan

11.1 Anda boleh pada bila-bila masa melalui notis bertulis dalam tajuk "Hubungi Crown" kami dibawah, menyampaikan kepada Crown niat anda untuk menarik balik persetujuan andaterhadap penggunaan, penyimpanan atau pengumpulan Data Peribadi anda. Kami akanmembalas permintaan anda dalam tempoh masa yang munasabah. Sekiranya anda menarikbalik persetujuan anda, Crown mungkin tidak dapat melaksanakan perkhidmatan kami dankewajipan kontrak kami kepada anda. Walau bagaimanapun, Crown boleh menggunakan,menyimpan atau mengumpul Data Peribadi anda jika dibenarkan atau diperlukan di bawahundang-undang yang berkenaan.

 

 

12. Pemindahan Data Peribadi ke tempat di luar Malaysia

12.1 Crown juga boleh memindahkan Data Peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan pihakketiga atau kepada entiti Crown lain yang mungkin berada di luar Malaysia. Persetujuan andakepada Dasar Privasi ini dan penggunaan anda atau penggunaan berterusan perkhidmatankami mewakili pengakuan dan persetujuan anda terhadap pemindahan tersebut. Walaubagaimanapun, Crown boleh memindahkan Data Peribadi anda kepada entiti tersebut jikadiperlukan atau seperti yang dibenarkan di bawah PDPA.

 

 

13. Promosi dan Pemasaran langsung

13.1 Dalam keadaan tertentu, Crown boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan promosi ataupemasaran langsung. Walau bagaimanapun, seseorang boleh pada bila-bila masa melaluinotis bertulis meminta Crown untuk menghentikan atau tidak menggunakan Data Peribadimereka untuk menghantar bahan pemasaran terus kepada orang itu. Permintaan sedemikianboleh dibuat dengan menghubungi Crown dengan menghubungi Crown melalui butiranhubungan kami yang disediakan di bawah tajuk " Hubungi Crown" di bawah. Tiada bayaranuntuk membuat permintaan sedemikian.

 

 

14. Hubungi Crown

14.1 Jika terdapat sebarang soalan atau aduan mengenai Dasar Privasi Crown atau cara Crownmengurus Data Peribadi atau jika terdapat sebarang kebimbangan mengenai layanan Crownterhadap Data Peribadi, maka Crown boleh dihubungi melalui pos, telefon atau e-mel:

Pegawai Privasi Crown
No.9, Persiaran Pasak Bumi Section U8,
Bukit Jelutong, Selangor 40150
Telefon: (603) 5033 8500
E-mel: privacy.my@crown.com

 

14.2 Crown menangani aduan melalui proses aduan privasi data dalaman kami, di mana pegawaihubungan Crown akan diperuntukkan untuk menilai aduan anda dan memberi respons kepadaanda dalam jangka masa yang munasabah. Crown memandang serius semua aduan dansebarang tindakan lanjut selepas respons awal kami kepada anda akan berbeza-bezabergantung pada jenis aduan anda.