บริษัท Hite

รถยก Encore Renewed และระบบบริการแบบบูรณาการของ Crown ลดเวลาหยุดงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและเพิ่มผลผลิ

เพิ่มเวลาทำงาน – เพิ่มความเชื่อมั่น

ทางเลือกที่พึ่งพาได้ของรถยกที่ผ่านการใช้งานแล้ว

รถยก Encore Renewed ของ Crown ให้ความคุ้มค่า เป็นทางเลือกที่เชื่อใจได้สำหรับรถยกที่ผ่านการใช้งานแล้วที่ไม่มีประวัติการบริการ

กำจัดการซ่อมแซมที่สิ้นเปลือง

การบำรุงรักษาที่วางแผนไว้เป็นไปตามระบบบริการแบบบูรณาการของ Crown รับรองว่ารถยก Encore ของบริษัทจะทำงานเหมือนของใหม่

“นับตั้งแต่เราเลือก Crown เราสามารถเน้นไปที่การให้บริการลูกค้าของเรา ไม่ต้องมากังวลอุปกรณ์ที่เสีย และค่าซ่อมแซมที่แพง”

 
Doug Pepperday

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ - บริษัท Hite

Hite Company Director of Operations

การใช้งาน

บรษิ ัท พีเจน้ อนิ ดัสทรีส ์ (ประเทศไทย) จ􀑼ำกัด (PIT) เป็นบรษิ ัทญปี่ ุ่นทกี่ ่อตัง้ มา 20 ปีผลติ และจัดจ􀑼ำหน่ายหลากหลายผลติ ภัณฑส์ 􀑼ำหรับทารกและมารดาในทั่วโลกโดยมคี ลังสนิ คา้ ทเี่ ปิดตลอด 24 ชั่วโมงในฝ่ ายการผลติ ทจีั่งหวัดชลบุรี ประเทศไทยธุรกจิ ในประเทศไทยจัดจ􀑼ำหน่ายผลติ ภัณฑใ์ หกั้บรา้ นคา้ ปลกี และผูจั้ดจ􀑼ำหน่ายทั่วโลก

 

ความท้าทาย

ในขณะทบี่ รษิ ัทพเี จน้ อนิ ดัสทรสี ์ อยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการสรา้ งคลังสนิ คา้ แห่งใหม่ททีั่นสมัย ฝ่ ายบรหิ ารของบรษิ ัทไดป้ ระเมนิ ทางเลอื กต่าง ๆ เพอื่ ชว่ ยใหจั้ดเกบ็สนิ คา้ ปรมิ าณมากไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพมากทสี่ ดุ บรษิ ัทพเี จน้ อนิ ดัสทรสี ์ด􀑼ำเนนิ การวจิ ัยตลาดในตลาดรถบรรทุกส􀑼ำหรับทางแคบ เพอื่ ใหไ้ ดอุ้ปกรณ์ทมี่ กี ารผสมผสานอย่างเหมาะสมในดา้ นประสทิ ธภิ าพ ผลการด􀑼ำเนนิ งานและความน่าเชอื่ ถอื ซงึ่ สะดวกต่อการใชง้ านส􀑼ำหรับผูป้ ระกอบการดว้ ย

โซลูชัน

บรษิ ัทเรมิ่ ด􀑼ำเนนิ การร่วมกับ Crown ในปี 2558 เมอื่ มกี ารเพมิ่ รถยกป้อมหมุนซรี ยี ์ TSP 6500 ส􀑼ำหรับทางทแี่ คบมากเพอื่ การจัดการวัสดุ บรษิ ัทพเี จน้ อนิ ดัสทรสี ์ตัดสนิ ใจร่วมงานกับ Crown เนื่องจากพบว่า TSP มเี ทคโนโลยที เี่ หมาะสมและคุณสมบัตกิ ารใชง้ านทเี่ ด่นชัด ซงึ่ จะมอบประโยชน์ต่อการท􀑼ำงานอย่างแทจ้ รงิและเพมิ่ พนื้ ทใี่ ชส้ อยภายในคลังสนิ คา้