นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท คราวน์ อิควิปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

1. บทนำ

ในการดำเนินธุรกิจของ Crown ในประเทศไทย Crown จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crown ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดูแลจัดการอย่างเหมาะสม

Crown มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (กฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทเก็บรวบรวม ความมุ่งมั่นนี้จะระบุอย่างชัดเจนในนโยบายฉบับนี้ การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ Crown เก็บไว้นั้น จะเป็นไปตามข้อกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น

นโยบายฉบับนี้เป็นการกำหนดการควบคุมแบบกว้าง ๆ ที่ Crown ได้นำมาใช้เพื่อกำกับควบคุมวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สถานการณ์ที่บริษัทอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม วิธีการที่บุคคลอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ Crown เก็บไว้ และสิ่งที่เจ้าของข้อมูลอาจทำได้ หากไม่พึงพอใจกับวิธีการที่ Crown ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา

 
2. Crown คือใคร

ในนโยบายฉบับนี้ “Crown” หมายถึง บริษัท คราวน์ อิควิปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 
3. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crown มีผลกับใคร

นโยบายฉบับนี้มีผลกับทุกคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Crown ถือครองในปัจจุบันหรืออาจจะเก็บรวบรวมในอนาคต

 
4. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crown มีผลกับข้อมูลใด

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่มีการระบุตัวตนหรือบุคคลที่มีเหตุอันควรให้ระบุตัวตนได้ ไม่ว่าจริงหรือเท็จ และไม่ว่าจะมีการบันทึกไว้ในรูปแบบที่เป็นสื่อวัสดุหรือไม่ก็ตาม

 
5. ข้อมูลใดที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ Crown ได้ลบการอ้างอิงใด ๆ ถึงตัวบุคคล เพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้จากข้อมูล จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

Crown อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองและเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อเท็จจริงที่ว่ามีผู้ใช้ “x” ที่อายุ 30-35 ปี ได้เข้าถึงเว็บไซต์ของ Crown กรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

 
6. Crown เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและเมื่อใด

Crown เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหลากหลายวิธีระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง:

 • ในข้อตกลงที่ทำกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง และบุคลากรอื่น ๆ 
 • เมื่อมอบอุปกรณ์และบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า และการบริหารจัดการบัญชีลูกค้า
 • เมื่อว่าจ้างซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง และบุคลากรอื่น ๆ 
 • เมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและธุรกิจของเรา
 • โดยการติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์
 • เมื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดการแข่งขัน และ
 • ผ่านการเฝ้าระวังด้วยวิดีโอรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการของ Crown

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและถือครองโดย Crown รวมไปถึง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) ​ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานของบุคคล และคุณสมบัติอื่น ๆ วันเกิด รายละเอียดใบอนุญาตขับขี่ รายละเอียดบัญชีธนาคาร ภาพถ่าย และคลิปวิดีโอ

หากมีเหตุอันควรและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ Crown จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลโดยตรง ถึงแม้อาจจะไม่ชัดเจนว่ากำลังมีการดำเนินการอยู่ แต่ Crown จะหาวิธีระบุให้แน่ชัดว่ากำลังดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ Crown อาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือตัวแทน (เช่น ข้อมูลลูกค้าของ Crown ที่ได้รับมาจากสำนักงานสาขาต่าง ๆ ของ Crown) หรือจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น สมุดโทรศัพท์)

ในขณะที่หรือในไม่ช้าหลังจากที่ Crown เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล Crown จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคคลจะรับทราบว่า Crown ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ผลสืบเนื่องหลัก ๆ (ที่มี) หากไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทขององค์กร (ที่มี) ที่อาจมีการเปิดเผยข้อมูลให้รับทราบ (รวมถึงองค์กรที่อยู่ต่างประเทศ) กฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่าง และข้อเท็จจริงที่ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึง การแก้ไข และการร้องเรียน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย Crown อาจจะถูกเก็บไว้ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสำเนาถาวรและในระบบคอมพิวเตอร์ของ Crown

หาก Crown ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทไม่ได้ร้องขอ (ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอ) และ Crown พิจารณาแล้วว่าบริษัทไม่ควรเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวภายใต้หลักการว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย หาก Crown ได้ร้องขอข้อมูลดังกล่าวไปแล้ว Crown จะทำลายหรือปกปิดข้อมูลระบุตัวตนในข้อมูลดังกล่าว หากการดำเนินการนั้นชอบด้วยกฎหมายและมีความสมเหตุสมผลที่จะกระทำการ

 
7. Crown ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จะขึ้นอยู่กับเหตุผลของการเก็บรวบรวมข้อมูล Crown อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการเก็บรวบรวม (เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การจัดส่งอุปกรณ์ไปให้บุคคล เพื่อทำรายการสมัครขอเครดิต) หรือเพื่อวัตถุประสงค์รองใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรามีเหตุอันควรให้คาดหมายได้ว่าจะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ในบางสถานการณ์ Crown อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายหรือการทำการตลาดโดยตรง อย่างไรก็ตาม บุคคลอาจขอให้ Crown ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนในการส่งเนื้อหาการทำการตลาดโดยตรงไปให้บุคคลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ การร้องขอดังกล่าวอาจดำเนินการได้โดยการติดต่อ Crown ผ่านรายละเอียดการติดต่อของเราที่แจ้งไว้ในหัวข้อ “การติดต่อ Crown” ที่ด้านล่าง ทั้งนี้จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการร้องขอดังกล่าว

 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Crown เคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อดูแลรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

Crown จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม หากมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์หลักของการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์รองที่เกี่ยวข้อง หากการเปิดเผยนั้นอาจมีเหตุอันควรให้คาดหมายได้ (เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งอุปกรณ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อจาก Crown) หากจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว Crown จะกำหนดให้บุคคลที่สามปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกฎหมายที่มีบังคับใช้

หรือมิฉะนั้น หากไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล Crown จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้:

(ก) มีความจำเป็นเพื่อปกป้องหรือบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายหรือผลประโยชน์ของ Crown หรือเพื่อแก้ต่างการเรียกร้องใดๆ
(ข) มีความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือลดทอนภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคล
(ค) กฎหมายได้กำหนดหรืออนุญาตไว้ หรือ
(ง) ได้รับอนุญาตตามข้อยกเว้นอื่นในกฎหมายของท้องถิ่น

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม Crown จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล หากยังไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ทั้งนี้ไม่มีโอกาสที่ Crown จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อผู้รับในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นสำหรับการส่งมอบสินค้า/บริการที่กำหนดให้โดยตรง

 

9. การดูแลรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล

Crown จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ Crown เก็บไว้นั้น จะปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม Crown ไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น แฮกเกอร์) หรือจะไม่มีเหตุการณ์ที่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้น

Crown จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำลายหรือลบข้อมูลระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลออกเป็นการถาวร หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ Crown ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลอีกต่อไป

 

10. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองที่ Crown เก็บไว้ได้ การร้องขอดังกล่าวอาจดำเนินการได้โดยการติดต่อ Crown ผ่านรายละเอียดการติดต่อของเราที่แจ้งไว้ในหัวข้อ “การติดต่อ Crown” ที่ด้านล่าง

Crown จะอนุญาตให้บุคคลเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยทันทีที่สามารถทำได้ โดยจะเป็นไปตามสถานการณ์ของการร้องขอ

การร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกปฏิเสธในกรณีที่:

(ก) คำร้องขอไม่สลักสำคัญหรือเป็นการดำเนินการเพื่อกลั่นแกล้ง
(ข) การมอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูล อาจจะส่งผลกระทบที่ไม่สมเหตุสมผลต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
(ค) การมอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูลนั้น อาจเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงและจวนตัวต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ
(ง) การมอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนั้น อาจจะกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของ Crown หรือ
(จ) มีมูลเหตุทางกฎหมายอื่น ๆ ให้ต้องปฏิเสธคำร้องขอ

Crown อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ซึ่งเกิดขึ้นจากการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล ค่าธรรมเนียม (ที่มี) จะต้องได้รับการเปิดเผยก่อนที่จะเรียกเก็บ

 

11. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

Crown จะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม หากบุคคลเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับบุคคล ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ตัวบุคคลควรติดต่อ Crown ผ่านรายละเอียดการติดต่อของเราที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การติดต่อ Crown” ที่ด้านล่าง

 

12. ข้อร้องเรียน

หากบุคคลประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crown หรือข้อกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ Crown ผ่านรายละเอียดการติดต่อของเราที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การติดต่อ Crown” ที่ด้านล่าง

Crown จะจัดการกับเรื่องร้องเรียนผ่านกระบวนการร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลภายในของเรา ซึ่งเจ้าหน้าที่รับเรื่องของ Crown จะได้รับมอบหมายให้ประเมินเรื่องร้องเรียนของคุณและตอบกลับคุณภายในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล Crown จะจัดการกับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดอย่างจริงจัง และการดำเนินการเพิ่มเติมใด ๆ หลังจากการตอบสนองในเบื้องต้นของเราที่มีต่อคุณ จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเรื่องร้องเรียนของคุณ

 

13. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิต

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ยังมีผลใช้กับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลเครดิตของบุคคลโดย Crown ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเครดิตทางการค้นที่มอบให้ผ่าน Crown

ประเภทของข้อมูลเครดิตที่ Crown เก็บรวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการสมัครใช้เครดิตการค้า มักจะรวมถึง:

 • ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ ของเจ้าของบัญชีและผู้รับประกัน (ทั้งที่คาดหมายและในปัจจุบัน)
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • รายละเอียดใบอนุญาตขับขี่
 • ข้อมูลการเงิน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่บุคคลถืออยู่

ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเก็บรวบรวมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจากหน่วยงานรายงานเครดิต รวมถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะ Crown จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินเครดิตภายใน

Crown จะเปิดเผยข้อมูลเครดิตต่อหน่วยงานรายงานเครดิต:

 • เพื่อขอรับรายงานเครดิตจากหน่วยงานรายงานเครดิต และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของการยื่นรายการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาต่อบุคคล

ในการยื่นรายการที่ไม่เป็นไปตามสัญญา เราอาจดำเนินการเองหรือให้ตัวแทนเป็นผู้ดำเนินการ

 

14. Google Analytics

เว็บไซต์ของ Crown ใช้บริการ Google Analytics ที่เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์เว็บของ Google Inc. ซึ่งจะช่วยสร้างสถิติแบบละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานและแหล่งที่มาของการใช้งานเว็บไซต์ Crown ใช้ Google Analytics เพื่อเหตุผลด้านสถิติ เช่น เพื่อประเมินว่ามีผู้ใช้กี่รายคลิกข้อมูลผลิตภัณฑ์บางอย่าง Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ Crown โดยคุณ รวมถึง ที่อยู่ IP ของคุณ เนื่องจากที่อยู่ IP ของคุณเป็นองค์ประกอบส่วนบุคคลที่จะระบุตัวตนของคุณได้ Crown จึงได้นำรหัสพิเศษเฉพาะมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าที่อยู่ IP ของคุณจะถูกเก็บรวบรวมเฉพาะในรูปแบบขนาดสั้นและไม่มีการระบุตัวตนของคุณ ดังนั้น Google จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้จากที่อยู่ IP ที่เก็บรวบรวมจากคุณ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้นี้ จะถูกถ่ายโอนไปยัง Google Inc. ในสหรัฐอเมริกา

 

คุณสามารถตั้งค่าไม่ให้ส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics ได้โดยการเข้าไปที่ลิงก์นี้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

 

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแก้การใช้งานหรือปิดใช้งานคุกกี้ได้ตามที่ต้องการ โดยปกติแล้วจะทำได้จากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการสืบค้นข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ภายในของคุณ 

หมายเหตุ: หากปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจจะพบว่าฟังก์ชันของเว็บไซต์ทำงานได้ไม่ครบ หรือคุณอาจจะไม่สามารถใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Crown ได้ทั้งหมด

 

15. การติดต่อ Crown

หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Crown หรือวิธีการที่ Crown จัดการข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่ Crown ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อ Crown ได้ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรืออีเมล:

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลความเป็นส่วนตัวของ Crown
เลขที่ 222/6-7 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์: (66) 2118 3222
อีเมล: privacy.th@crown.com