CROWN EQUIPMENT CORPORATION นโยบายการใช้ข้อมูล สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อ
 

วันที่มีผล: 1 พ.ค. 2020

เมื่อคุณได้รับและใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อของ Crown Equipment Corporation ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อเหล่านั้นจะถูกเก็บและส่งข้อมูลบางชนิด (ข้อมูล) ไปยัง Crown และบริษัทในเครือของ Crown ผู้รับเหมาช่วงและตัวแทนจำหน่าย (โดยรวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการของ Crown”)  Crown และผู้ให้บริการของ Crown เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย โดยขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อซึ่งถูกใช้งาน

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลนั้นสำคัญอย่างมากต่อ Crown และเราต้องการให้ลูกค้าของเรารู้สึกสบายใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อของเรา  ด้วยเหตุนั้น นโยบายการใช้ข้อมูลนี้จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของเรา  การทำข้อตกลงกับ Crown หรือผู้ให้บริการของ Crown เพื่อใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อหรือการดำเนินการทางอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการจาก Crown หรือผู้ให้บริการของ Crown จะถือเป็นการยินยอมต่อนโยบายการใช้ข้อมูลนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตลอดเวลาตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

สำหรับจุดประสงค์ของนโยบายการใช้ข้อมูลฉบับนี้ “ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อ” ให้รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการและแอพพลิเคชั่นบนมือถือจาก Crown เช่น InfoLink® และระบบติดตามรถยก ซึ่งช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร (ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ wi-fi, Bluetooth, มือถือและดาวเทียม) อินเตอร์เฟสของโปรแกรมแอพพลิเคชั่นและช่องทางอื่น ๆ

หากคุณมีข้อตกลง InfoLink® กับเราหรือบริษัทในเครือของ Crown ข้อตกลงนั้นจะมีผลเป็นการเฉพาะในด้านการกำหนดว่า (i) ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลที่ระบุหรือสามารถระบุได้ว่าเป็นของบุคคลใดคนหนึ่ง ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ว่าเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล”) และ (ii) ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลมีวิธีการจัดการอย่างไร รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อตกลง InfoLink® ของคุณและนโยบายการใช้งานข้อมูลนี้  InfoLink® เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อเพียงหนึ่งเดียวซึ่งเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เช่น หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลและข้อมูลรายได้หรือข้อมูลที่ใกล้เคียง


ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ คุณรับทราบว่า Crown และผู้ให้บริการของ Crown อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเดียวกันจากคุณด้วยวิธีที่แตกต่างกัน และนโยบายการใช้ข้อมูลนี้มีผลต่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อเท่านั้น  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อมีดังนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อซึ่งคุณได้รับจากเราหรือผู้ให้บริการของ Crown:

- ข้อมูลเกี่ยวกับรถยกของคุณ รวมถึงข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์ในรถยกของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ หมายเลขประจำเครื่อง รหัสเหตุการณ์ เครื่องนับชั่วโมงการทำงาน ข้อมูลการกระแทก และสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ ตามที่ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในคู่มือและเอกสารการซ่อมบำรุงที่มาจาก Crown และผู้ให้บริการของ Crown

- ข้อมูลระบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อซึ่ง Crown และผู้ให้บริการของ Crown จัดจำหน่าย ให้เช่า หรือให้บริการ  ข้อมูลระบบรวมถึงหมายเลขรุ่น เวอร์ชั่น ข้อมูลการตั้งค่าและสภาพแวดล้อม

- ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของคุณ* รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อของพนักงานของคุณ

- ข้อมูลเหตุการณ์และตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ตำแหน่งยานพาหนะ การใช้งานยานพาหนะ ข้อมูลผู้ใช้งาน* เช่น ข้อมูลด้านการปฏิบัติตามกฎ ผลกระทบและประสิทธิภาพ ความเห็นจากผู้ดูแลงาน การใช้งานกลุ่มรถ น้ำหนักบรรทุก ระดับแบตเตอรี่ ความสูงของงา และข้อมูลเหตุการณ์อื่นเกี่ยวกับการใช้งานของคุณและการใช้งานผลิตภัณฑ์บางชนิด

* InfoLink® เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อเพียงหนึ่งเดียวซึ่งเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และไม่มีการเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอย่างมาก เช่น หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลและข้อมูลรายได้หรือข้อมูลที่ใกล้เคียง


Crown และผู้ให้บริการของ Crown เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอย่างไรบ้าง

ข้อมูลจะถูกเก็บผ่านทางผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อ  Crown และผู้ให้บริการของ Crown อาจใช้ข้อมูลได้ตามความเหมาะสมดังนี้:

 •  เพื่อสื่อสารกับคุณ
 • เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณและลูกค้ารายอื่น
 • เพื่อสนับสนุน บำรุงรักษาและปรับปรุงการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของคุณให้เหมาะสม ซึ่งอาจจะดำเนินจากที่ระยะไกลโดยการบังคับผ่านหรือด้วยวิธีการอื่น ๆ
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งและตามหน้าที่อื่น ๆ
 • เพื่อพัฒนา ยกระดับและปรับแต่งหรือเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของ Crown
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อของคุณ
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากคุณเข้ากับข้อมูลจากผู้อื่น (ข้อมูลแบบรวบรวมแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของ Crown และ Crown อาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก โดยที่ข้อมูลที่รวบรวมมาจากคุณนั้นจะถูกนำไปรวมเข้ากับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากผู้อื่น ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากคุณนั้นจะไม่ถูกเปิดเผยในรูปแบบที่สามารถระบุว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากคุณได้)
 • เพื่อพัฒนาและทำการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ
 • เพื่อสร้างเกณฑ์ชี้วัดและรายงาน เช่น รายงานการใช้งาน
 • สำหรับการใช้งานในธุรกิจทั่วไป และ
 • ตามที่ได้มีการทำข้อตกลงเอาไว้ระหว่างคุณและเรา

สิทธิ์ของ Crown และผู้ให้บริการของ Crown ในการใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้ข้อมูลนี้จะคงมีผลต่อไปหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างเราและคุณยุติลงหรือหมดอายุ


เมื่อข้อมูลถูกเปิดเผยต่อผู้อื่นโดย Crown และผู้ให้บริการของ Crown

Crown และผู้ให้บริการของ Crown จะแบ่งปันข้อมูลให้กันและกันเพื่อจุดประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยรวมถึงกรณีที่มีการแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณให้กับผู้ให้บริการของ Crown ที่อยู่นอกประเทศหลักของคุณด้วย

ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่ออาจถูกโฮสต์ไว้บนระบบคลาวด์ซึ่งให้บริการโดยผู้ให้บริการภายนอก Crown จะเป็นผู้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการจากภายนอกมีมาตรการทางด้านเทคนิค ด้านองค์กรและด้านการบริหารจัดการเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลจากการถูกเปิดเผยหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

Crown อาจเปิดเผยข้อมูลได้:

 • เมื่อถูกกำหนดให้ต้องเปิดเผยโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 • เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
 • เพื่อตอบสนองคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ
 • เพื่อใช้สิทธิ์ของเราภายใต้สัญญาระหว่างคุณและเรา และ
 • เพื่อให้ทางเราไม่ต้องดำเนินการเยียวยา


ความปลอดภัยของข้อมูล

เราเข้าใจถึงคุณค่าของความปลอดภัยของข้อมูล และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว Crown จึงใช้มาตรการและแนวทางมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก  อย่างไรก็ตาม ไม่มีแนวทางใดที่สามารถป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยได้ทุกรูปแบบ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลได้ 100% ตลอดระยะเวลาดังกล่าว


การอัพเดทระยะไกล

หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อจากเรา จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมต่อตามความจำเป็นเพื่อทำการอัพเดทซอฟต์แวร์และระบบ หากเราตัดสินใจจะมอบการอัพเดทเหล่านี้ให้กับคุณ


การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายการใช้ข้อมูล

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใข้ข้อมูลนี้เป็นระยะ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกโพสต์ลงบน www.crown.com  โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง  นโยบายการใช้ข้อมูลนี้จะถูกแทรกไว้ในรูปแบบการอ้างอิงในข้อตกลงระหว่างคุณและเราหรือผู้ให้บริการของ Crown และให้ยึดถือนโยบายการใช้ข้อมูลฉบับนี้เป็นหลักหากมีข้อกำหนดใดที่ขัดแย้งกับนโยบายนี้ในข้อตกลงเหล่านั้น เว้นเสียแต่มีการระบุเอาไว้ หรือข้อตกลงระหว่างคุณและ Crown และผู้ให้บริการของ Crown มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจน