FleetSTATS ระบบบันทึกและแจ้งเตือนการบำรุงรักษารถยก

ติดตามต้นทุนเพื่อการประหยัดที่แท้จริง

ระบบการจัดการการบำรุงรักษากลุ่มรถ FleetSTATS คือวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการจับและวิเคราะห์ต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวมสำหรับรถยกแต่ละคัน และกลุ่มรถทั้งหมด ในสถานที่แห่งเดียวหรือหลายๆ แห่ง 

รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

FleetSTATS คือระบบการจัดการลำดับงานที่ใช้งานง่ายและไม่ใช้กระดาษ ซึ่งเป็นการติดตามรายงานการบำรุงรักษาอิเล็กทรอนิกส์ที่คงที่

สามารถทำให้เห็นต้นทุนอะไหล่และการบริการ ขณะที่วางแผนการเปลี่ยนหรือถอดอุปกรณ์ในเชิงรุก 

ใช้งานง่าย

ไม่ใช้กระดาษ

ไร้ข้อผิดพลาด

Warehouse manager observes forklift operators

ควบคุมกระบวนการเพื่อลดต้นทุน

FleetSTATS ช่วยคุณหาทางเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้ โดยเลือกโปรแกรมการบำรุงรักษาสำหรับกลุ่มรถของคุณอย่างถูกต้อง โดยใช้อะไหล่และแรงงานที่มีคุณภาพ 

ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ต่อเนื่อง

ด้วยข้อมูลที่ FleetSTATS ที่จัดเตรียมให้ คุณสามารถติดตามทรัพย์สิน การเช่า และการเปลี่ยนรอบอายุการใช้งาน เพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาที่ต่อเนื่องในกลุ่มรถทั้งหมดของคุณ

FleetStats identify opportunities

เรียนรู้ว่า FleetStats สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร