MYDIN

Crown Equipment and Service รองรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่กำลังเฟื่องฟู

เทคโนโลยีของ Crown ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 10 เปอร์เซ็นต์

แพ็กเกจที่สมบูรณ์

การผสมผสานอุปกรณ์และบริการที่เชื่อถือได้ของ Crown ช่วยให้ MYDIN สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานซัพพลายเชนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งทำให้ทางบริษัทมั่นใจได้ว่าได้จัดการสต็อคสินค้าทั่วทั้ง 300 ร้านสาขาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งเน้นที่ผู้ปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับผู้ปฏิบัติงานในอุปกรณ์ของ Crown ซึ่งรวมไปถึงการจัดการ InfoLink ให้ประโยชน์ในการตอบสนองต่อมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานที่สูงได้อย่างแท้จริง ทั้งยังเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย

การเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้น

Crown ได้ทำงานร่วมกับ MYDIN มานานมากกว่า 10 ปี และยังคงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทางบริษัทอย่างต่อเนื่อง

“อุปกรณ์ Crown ของเราเหมาะสมกับ InfoLink และกล้องต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยเราได้มากในการทำให้การหยิบบรรณจุภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราได้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์”

 

Reza Murad Ali

MYDIN - ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน

Mydin's Supply Chain Manager

การใช้งาน

MYDIN Mohamed Holdings Bhd. (MYDIN) เป็ นบริษัทค้าส่งและค้าปลี กที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของมาเลเซีย บริษัทนี้สนับสนุ นกิ จกรรมการค้าปลี ก ซึ่ งรวมถึ งไฮเปอร์มาร์เก็ต ศู นย์การค้า ร้านสะดวกซื้อตลอด 24 ชั่ วโมง ตลาดขนาดเล็ก และห้างสรรพสิ นค้า ด้วย คลังสิ นค้าที่ คึกคักและการดำ เนิ นการด้านโลจิสติ กส์ในกัวลาลัมเปอร์

 

ความท้าทาย

MYDIN ต้องการประสิ ทธิภาพที่ ยอดเยี่ ยมจากซัพพลายเชนเพื่ อตอบสนองความ ต้องการของลู กค้าสำ หรับผลิตภัณฑ์ที่ จำ หน่ายในร้านค้าปลีกของตน บริษัทดำ เนิ นงาน ตลอด 24 ชั่ วโมงทุ กวัน เพื่ อส่งมอบ 100,000 หน่วยจำ แนกประเภทสิ นค้าไปยังร้าน MYDIN มากกว่า 300 แห่งทั่ วมาเลเซีย หุ้ นส่วนด้านอุ ปกรณ์จัดการวัสดุ ของบริษัท จะต้องเชื อถือได้และสามารถให้ความชวยเหลื อเกี ยวกับอุ ปกรณ์และบริการที่ มีคุ ณภาพ สู ง

โซลูชัน

MYDIN ร่วมมือกับ Crown Equipment เมื่ อ 10 ปี ที่ แล้วเพื่ อดำเนิ นการโซลู ชั่ น เชารถยกในคลังสิ นค้าที ออกแบบมาเพื่ อสร้างความยืดหยุ่ น ความน่าเชื อถือ และ ประสิ ทธิภาพที่ เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติ งาน ขณะนี้มีการใช้งานรถยกฟอร์กลิ ฟต์และรถยก รีชทรัคส์ของ Crown มากกว่า 80 คันที่ ศู นย์กระจายสิ นค้าในกัวลาลัมเปอร์ 

บริษัทให้บริการรถยกสู งไฮรีชซีรี่ ส์ RM ของ Crown ซึ่ งให้ทัศนวิสัยและความเร็ว ที่ MYDIN ต้องการ บริษัทยังใช้รถยกสต็อคพิคเกอร์ ซีรี่ ส์ SP ซึ่ งให้ความปลอดภัย ที่ จำเป็ นเมื่ อผู้ ปฏิบัติ งานทำ งานในที่ สู ง สิ่ งที่ เพิ่มเข้ามาล่าสุ ดในชุ ดอุ ปกรณ์ของ MYDIN รวมไปถึ งรถยกแบบถ่วงน้ำ หนัก ซีรี่ ส์ SC ของ Crown และเครื่ องมือเคลื่ อน ย้ายแท่นรองรับบรรจุ ภัณฑ์ซีรี่ ส์ WP และ WT สำ หรับการทำ งานบนพื้นยก