Công nhận trong ngành 

Được ghi nhận về thiết kế

Crown đã giành được nhiều giải thưởng ghi nhận khả năng sản xuất các sản phẩm sáng tạo nhằm thiết lập các tiêu chuẩn mới cho thiết kế xuất sắc.