CROWN EQUIPMENT CORPORATION CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC KẾT NỐI
 

Ngày Hiệu Lực: Ngày 1 tháng 5 năm 2020

Khi quý vị mua và sử dụng các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối của Crown Equipment Corporation, các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối đó sẽ thu thập và truyền gửi một số thông tin nhất định ("Dữ Liệu") đến các chi nhánh, nhà thầu phụ và đại lý bán hàng của Crown (gọi chung là "Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown").  Crown và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown sẽ thu thập và sử dụng Dữ Liệu từ các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào loại Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối đang được sử dụng.

Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có ý nghĩa rất quan trọng đối với Crown và chúng tôi mong muốn khách hàng sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi sử dụng các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối của chúng tôi.  Do đó, Chính Sách Sử Dụng Dữ Liệu này đã được xây dựng để thông báo cho quý vị về cách chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu.  Bằng cách ký kết thỏa thuận với Crown hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown về các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối hoặc nhận các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối từ Crown hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown, quý vị đồng ý với Chính Sách Sử Dụng Dữ Liệu này, được cập nhật theo thời gian như được mô tả dưới đây.

Theo mục đích của Chính Sách Sử Dụng Dữ Liệu này, các "Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối" bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng di động của Crown, như InfoLink® và Truck Monitor (Thiết Bị Theo Dõi Xe Tải), cho phép thu thập Dữ Liệu trực tuyến và ngoại tuyến thông qua các thiết bị liên lạc (bao gồm các thiết bị hỗ trợ Wi-fi, Bluetooth, thiết bị di động hoặc thiết bị vệ tinh), giao diện chương trình ứng dụng và các phương tiện khác.

Nếu quý vị đã có thỏa thuận InfoLink® với chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Crown, thỏa thuận đó sẽ chi phối độc quyền cách (i) tất cả Dữ Liệu là dữ liệu cá nhân (dữ liệu xác định hoặc có thể xác định danh tính của một cá nhân cụ thể, theo quy định của luật hiện hành, "Dữ Liệu Cá Nhân") và (ii) tất cả Dữ Liệu phi cá nhân được xử lý, nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa thỏa thuận InfoLink® của quý vị và Chính Sách Sử Dụng Dữ Liệu này.  InfoLink® là Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối duy nhất được phép thu thập bất kỳ loại Dữ Liệu Cá Nhân nào và sẽ không thu thập thông tin có độ nhạy cảm cao như số an sinh xã hội, thông tin tài chính, thông tin y tế, thông tin tiền lương hoặc những thông tin tương tự.


Dữ Liệu Được Thu Thập.

Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối sẽ thu thập Dữ Liệu từ quý vị. Quý vị cần hiểu rằng Crown và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown có thể thu thập Dữ Liệu tương tự từ quý vị bằng nhiều cách khác nhau và Chính Sách Sử Dụng Dữ Liệu này chỉ áp dụng đối với những Dữ Liệu được thu thập thông qua các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối.  Dữ Liệu được thu thập thông qua Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối bao gồm các thông tin sau, tùy thuộc vào Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối mà quý vị có được từ chúng tôi và/hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown:

- Dữ liệu về xe tải của quý vị, bao gồm cả dữ liệu do các cảm biến và phần mềm trong xe tải của quý vị tạo ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở số sê-ri, mã sự cố, đồng hồ đo giờ, dữ liệu tác động và trạng thái sạc pin,  như được mô tả kỹ hơn trong văn bản dịch vụ áp dụng và tài liệu do Crown và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown cung cấp.

- Thông tin hệ thống, bao gồm thông tin về Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối mà Crown và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown bán, cho thuê hoặc bảo dưỡng.  Thông tin hệ thống bao gồm số model, phiên bản, thông tin cấu hình và môi trường.

- Thông tin về nhân viên của quý vị* bao gồm thông tin liên quan đến việc sử dụng và vận hành các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối bởi đội ngũ nhân viên của quý vị.

- Thông tin về sự kiện và địa điểm, như vị trí xe, sử dụng xe, thông tin người vận hành* như thông tin về việc tuân thủ, tác động và năng suất, nhận xét của người giám sát, sử dụng đội xe, tải trọng, mức pin, chiều cao nâng hàng và thông tin sự kiện khác về quá trình hoạt động và sử dụng một số sản phẩm của quý vị.

* InfoLink® là Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối duy nhất được phép thu thập bất kỳ loại Dữ Liệu Cá Nhân nào và sẽ không thu thập thông tin có độ nhạy cảm cao như số an sinh xã hội, thông tin tài chính, thông tin y tế, thông tin tiền lương hoặc những thông tin tương tự.


Cách Crown và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown Thu Thập và Sử Dụng Dữ Liệu.

Dữ Liệu được thu thập thông qua các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối.  Crown và các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown có thể sử dụng Dữ Liệu khi thực sự cần thiết:

 • để liên lạc với quý vị;
 • để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho quý vị và những khách hàng khác;
 • để hỗ trợ, duy trì và tối ưu hóa việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ, có thể được thực hiện từ xa hoặc qua các phương tiện khác;
 • để đáp ứng các yêu cầu và thực hiện những nghĩa vụ khác;
 • để phát triển, tăng cường, sửa đổi hoặc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Crown;
 • để thông báo cho quý vị về các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị có thể quan tâm;
 • cho phép quý vị sử dụng các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối;
 • để tổng hợp Dữ Liệu được thu thập từ quý vị với dữ liệu được thu thập từ những người khác (dữ liệu được tổng hợp thuộc về Crown và có thể được Crown chia sẻ với các bên thứ ba, miễn là Dữ Liệu được thu thập từ quý vị sẽ được tổng hợp với dữ liệu được thu thập từ những người khác để Dữ liệu được thu thập từ quý vị sẽ không bị tiết lộ theo cách cho phép những người khác xác định được Dữ Liệu đó là Dữ Liệu được thu thập cụ thể từ quý vị);
 • để phát triển và thực hiện việc phân tích dữ liệu, điểm so chuẩn và các thông tin và phân tích khác;
 • để tạo ra các số liệu và báo cáo như báo cáo sử dụng;
 • vì mục đích kinh doanh chung; và
 • theo sự thống nhất giữa quý vị và chúng tôi.

Quyền sử dụng Dữ Liệu theo mô tả trong Chính Sách Sử Dụng Dữ Liệu này của Crown và các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown sẽ chấm dứt hoặc kết thúc mối quan hệ của quý vị với chúng tôi.


Khi dữ liệu được Crown và các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown tiết lộ cho những người khác.

Crown và các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown chia sẻ Dữ Liệu với nhau theo các mục đích được mô tả bên trên, bao gồm cả trong một số trường hợp, Dữ Liệu được thu thập từ quý vị có thể được chia sẻ với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown nằm bên ngoài quốc gia của quý vị.

Dữ Liệu phát sinh từ việc sử dụng các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối của quý vị có thể được lưu trữ trong môi trường đám mây do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba quản lý. Crown sẽ đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó vẫn duy trì các biện pháp kỹ thuật, tổ chức và quản lý hợp lý để giúp bảo vệ tránh tiết lộ hoặc sử dụng Dữ Liệu trái phép.

Crown có thể tiết lộ Dữ Liệu:

 • nếu cần tiết lộ theo yêu cầu của các luật hiện hành;
 • để tuân thủ theo quy trình pháp lý;
 • để hồi đáp các yêu cầu pháp lý từ các cơ quan chính phủ;
 • để thực thi các quyền theo hợp đồng giữa quý vị và chúng tôi; và
 • để tận dụng bất kỳ biện pháp khắc phục hiện có nào.


Bảo Mật Dữ Liệu.

Chúng tôi hiểu giá trị của công tác bảo mật dữ liệu và cố gắng hết sức để bảo vệ những Dữ Liệu được chúng tôi thu thập. Do đó, Crown sẽ sử dụng các giải pháp và biện pháp bảo mật chuẩn trong ngành để bảo vệ chống mất Dữ Liệu và ngăn ngừa hành vi truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu trái phép của bên thứ ba.  Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào có thể bảo vệ khỏi mọi mối đe dọa bảo mật, do đó, chúng tôi không thể luôn đảm bảo việc bảo vệ và bảo mật Dữ Liệu 100% tại mọi thời điểm.


Cập Nhật Từ Xa.

Nếu quý vị nhận được các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối từ chúng tôi, tức là quý vị sẽ cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào các Sản Phẩm và Dịch Vụ Được Kết Nối cần thiết để thực hiện công tác cập nhật phần mềm và hệ thống từ xa, nếu theo quyết định của mình, chúng tôi xác định cần cung cấp cho quý vị các bản cập nhật đó.


Các Thay Đổi về Chính Sách Sử Dụng Dữ Liệu.

Chính Sách Sử Dụng Dữ Liệu này có thể được chúng tôi cập nhật định kỳ và mọi bản cập nhật đều sẽ được đăng tải trên www.crown.com.  Vui lòng thường xuyên truy cập trang web của chúng tôi để biết thông tin cập nhật.  Chính Sách Sử Dụng Dữ Liệu này được sử dụng làm tài liệu tham chiếu trong các thỏa thuận của quý vị với chúng tôi hoặc với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown, và trừ khi có quy định khác, hoặc trừ khi thỏa thuận của quý vị với Crown hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Crown có quy định khác, Chính Sách Sử Dụng Dữ Liệu này sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào trong các thỏa thuận đó.